page_banner

Giấy chứng nhận

Giấy phép Kinh doanh & Giấy phép An toàn Lao động

Chứng chỉ

Giấy phép Lắp đặt, Thay đổi, Sửa chữa & Bảo dưỡng Thiết bị Đặc biệt Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng

Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp

Chứng nhận Tín dụng & Khả năng

Chứng nhận tín dụng doanh nghiệp AAA +

Chứng nhận đánh giá năng lực ngành ii

Hiệp hội & Đơn vị ngành

Đơn vị Hội đồng Viện Điện lạnh Hồ Bắc

Đơn vị Phó chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp lọc không khí tỉnh Hồ Bắc

Bằng cấp Danh dự

Năm 2018, Hiệp hội công nghiệp lọc không khí tỉnh Hồ Bắc là ủy ban đặc biệt sạch

Quyên góp vật tư phòng chống dịch bệnh và nhu yếu phẩm hàng ngày cho Trụ sở COVID-19 ở quận Thanh Sơn, Vũ Hán